Preventieve J-GGZ Voortgezet Onderwijs regio Noord Kennemerland

Doel:

De gedragswetenschapper JGGZ-VO heeft als doel om de specifieke onderwijs- en zorgbehoeften van leerlingen met complexe (psychiatrische) problematiek in kaart brengen en middels gerichte handelingsadviezen, begeleiding en/of verwijzing een stagnatie in de leerontwikkeling, dan wel schooluitval voorkomen of opheffen.

Aanmeldingen worden gedaan door scholen na overleg met de aan school verbonden Jeugd – en Gezinscoach VO.


Werkwijze

De gedragswetenschapper JGGZ-VO draagt zorg voor handelingsgerichte ondersteuning van de leerling en zijn/haar ouders. Daarnaast richt de gedragswetenschapper zich op verdere professionalisering van de zorg- en ondersteuningsstructuur door het verstrekken van schoolbegeleiding en handelingsadviezen aan o.a. zorgcoördinator, mentor en/of docent. De gedragswetenschapper kan ook meedenken over welke schoolsetting, bovenschoolse voorziening en/of jeugdhulp-voorziening aansluit bij de onderwijsbehoeften van leerlingen.

De Gedragswetenschapper JGGZ-VO brengt de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften in kaart en verzorgt, indien nodig de volgende functies:

  • advies en consult aan de leerling, ouders, docent of de school
  • psycho-educatie aan de leerling, ouders, docent
  • handelingsgerichte adviezen in aansluiting op school
  • handelingsgericht onderzoek
  • korte behandeling (5 gesprekken)
  • verwijzing – verbinding voor intensievere diagnostiek en/of behandeling
  • afstemming met jeugdhulp en onderwijs (indien dit onvoldoende wordt uitgevoerd)
  • afstemming met consultmogelijkheid bij psychiater

Het primaire doel van de aanpak is dat leerlingen, bij wie sprake is van complexe (psychiatrische) problematiek, zich in zijn/haar dagelijkse situatie, thuis en op school, optimaal kunnen ontwikkelen, ondanks de problematiek. Kern van de aanpak is de inzet van een gedragswetenschapper uit de Jeugd-GGZ die vanuit dit specialisme onderwijs- en zorgbehoeften van leerlingen in kaart brengt,  preventieve interventies in zet, begeleiding biedt, handelingsadviezen aan school en ouders geeft en de terugkoppeling en samenwerking tussen betrokken professionals van verschillende onderwijs, jeugdhulp en andersoortige instellingen versterkt.

Stichting Groeimee voert deze taak uit vanuit een neutrale positie in opdracht van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Noord Kennemerland (SWVNK) en de gemeenten van de regio Alkmaar.

Wil u als gemeente of school meer weten over dit project binnen het Voortgezet Onderwijs neemt u gerust contact op met Stichting Groeimee.