Keurmerk Meldcode Cedeo erkend RegisterPlein Stichting Kwaliteitsregister Jeugd Veilig Trainen

Begeleide intervisie

intervisietraining
 
Alkmaar of incompany
max. 2.5 uur per keer
€ 199,00
Heb je behoefte aan een ervaren begeleider voor de intervisie in jouw organisatie of zou je zelf getraind willen worden in het uitvoeren van intervisie met een groepje vakgenoten?

Stichting Groeimee biedt (incompany) begeleide intervisie en intervisietraining aan.

Jouw organisatie (jij) kiest voor 'begeleide' intervisie en/ of intervisietraining omdat:

- Intervisie bijdraagt aan organisatie -en persoonlijk groei. Het gaat over het hart en de passie van jouw werk;

-Je wilt leren hoe jij met (lastige) werksituaties en dilemma’s omgaat door dit op een effectieve wijze  met collega’s te bespreken en hierop te reflecteren;

- Je wil weten hoe een reflectieverslag geschreven wordt die voor voldoet aan de eisen van SKJ;

-Je wil leren om dit verslag in de door SKJ  gevraagde drie dimensies uit te schrijven:

· technisch-instrumenteel

· normatief

· persoonlijk

- Je wilt leren welke verschillende intervisie methoden en (creatieve) werkvormen toegepast kunnen worden in intervisie;

- Je wilt leren hoe je zelf intervisie organiseert met je collega’s en/ of hoe je dit in jouw organisatie kan implementeren;


Intervisiemethoden
Er kunnen diverse intervisiemethoden gebruikt worden tijdens de bijeenkomsten.

Deze zullen steeds in overleg met de deelnemers gekozen worden en er wordt samen gekeken wat de opbrengst is van de verschillende methoden.

Aan het eind van de intervisiebijeenkomsten wordt door de deelnemer een reflectieverslag gemaakt (SKJ). In de intervisie zullen we stilstaan hoe je dit verslag op een zodanige wijze kunt maken (de drie dimensies)dat hij goed gekeurd wordt door SKJ en dat de privacy van jezelf, de cliënt en de mededeelnemers geborgd is.

Dit reflectieverslag maakt onderdeel uit van het portfolio voor de herregistratie.

Voor de gehele tekst reflectie eisen SKJ, zie de website van SKJ.


Doel van de scholing:

Het gestructureerd aanbieden van begeleide intervisie door een externe professional in een frequentie die past bij de eisen die worden gesteld aan de intervisie door de beroepsregister(s) SKJ en/of Registerplein.


Doelgroep:

Organisaties die begeleide intervisie voor jeugdzorgwerkers binnen hun eigen organisatie willen aanbieden.


Aanvullende informatie:

In deze tijd van Corona, kan zowel de begeleide intervisie en/ of intervisietraining persoonlijk of incompany doorgaan middels beeldbellen (Microsoft Teams)


Incompany begeleide intervisie:

In gesprek stemmen wij in samenspraak met u af welke duur en frequentie van bijeenkomsten nodig is om te voldoen aan de wens van uw organisatie.

De intervisie wordt begeleid door een intervisor/ professional met veel ervaring en bekendheid op het terrein van de jeugdhulp en/ of jeugdbescherming.


Persoonlijke begeleide intervisie:

Wij maken vrijblijvend een afspraak met je om jouw wensen en doelstelling van de intervisie in kaart te brengen.

De intervisie kan individueel zijn of in groepsverband. De groep kan door jou of door ons worden samengesteld. Het is belangrijk bij kennismaking de wederzijdse verwachtingen helder te hebben.

Deze intervisiegroep komt minimaal 6 keer per jaar 1.5 tot 2.5 uur bij elkaar (afhankelijk van het aantal deelnemers) bijeen en kan bestaan uit 4 tot 8 deelnemers. De data en tijdstippen worden met jou en/of de groep overeengekomen.


Intervisietraining
Intervisie heeft niet altijd prioriteit. Vaak is dit het eerste wat van de agenda wordt geschrapt wanneer er sprake is van drukte/ hectiek. Daardoor is het wel eens lastig voldoende professionals bij elkaar te krijgen om een intervisiegroep te starten of wanneer deze wel gestart is, daadwerkelijk plaats te laten vinden. De intervisie stagneert of verzand in koffietafel gesprekken.

Om het intervisieproces en (jouw) een intervisiegroep op gang te helpen, bieden wij intervisietraining aan. Door methodisch te werken en de daadwerkelijk waardevolle opbrengsten uit deze intervisie te ervaren ontstaat er motivatie en leer je of leert jouw groep om zo zinvol en efficiënt mogelijk met elkaar te werken.

In de training wordt gewerkt aan veiligheid in de groep.

Gedurende een aantal bijeenkomsten vind er coaching plaats. Er wordt doelgericht geoefend met het elkaar stellen van reflectieve vragen. Onze ervaring is over het algemeen dat een groep na 4 bijeenkomsten instaat is de intervisie zelfstandig vorm te geven.

Centraal bij de trainingen van Groeimee staat het ervarend leren. Compacte theorie verweven met ervaringsgerichte oefeningen.
Na afloop heb je je kennis en je repertoire aan vaardigheden uitgebreid. Experimenteren, leren en reflecteren in een sfeer van vertrouwen en plezier!

Trainers

Yvonne van Pouderoijen

Yvonne van Pouderoijen

Drs. Yvonne van Pouderoijen is orthopedagoog (expertise Huiselijk Geweld en Kindermishandeling), trainer, gastdocent en teamleider van ons trainingscentrum. 

Yvonne heeft jarenlange ervaring in het werken binnen de jeugdzorg als gedragswetenschapper, teammanager, behandelcoördinator, hulpverlener en trainer. In de rol als inhoudelijk adviseur vanuit het Landelijk Netwerk Veilig Thuis is zij in 2018 betrokken geweest bij het opstellen van het afwegingskader bij 4 van de 8 beroepsgroepen. Tevens was zij aandachtfunctionaris Triage-instrument en landelijk trainer Triage- Instrument, herziende versie. Momenteel is zij  naast haar werk als trainer ook projectleider & onderzoeker bij de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland op het thema Meldcode & Empowerment.

Sandra van der Vliet

Sandra van der Vliet

Sandra van der Vliet heeft in de afgelopen 30 jaar gewerkt in de ( gedwongen ) jeugdhulpverlening. Zij is gestart als groepsleidster in een kindertehuis, heeft daarna als Jeugd- en gezinsbeschermer gewerkt en werkte de afgelopen jaren bij Veilig Thuis.  Na het behalen van een PABO diploma is zij werkzaam geweest als leerkracht op een basisschool.

Echter een stukje van haar hart was achter gebleven bij het werken met kinderen en gezinnen in lastige opvoedsituaties waardoor zij weer is geen werken in de de gedwongen hulpverlening. Tegelijkertijd heeft zij een  opleiding tot trainer gevolgd en interne trainingen verzorgd binnen De Jeugd- en Gezinsbeschermers en voor professionals bij Veilig Thuis. Door haar jarenlange ervaring in het werkveld heeft zij expertise opgebouwd op het gebied van gespreksvoering met kinderen, rapporteren, oplossingsgericht werken en het thema huiselijk geweld en kindermishandeling.

De wens om professionals  binnen jeugdhulp/ jeugdbescherming en sociaal domein verder toe te rusten en vakbekwaam te maken zodat ook zij met hun “hart” hulpverlening kunnen blijven bieden, heeft gemaakt dat zij zich nu volledig als trainer inzet bij Stichting Groeimee.

Marga Bakker

Marga Bakker

Marga Bakker is gestart als groepsleidster binnen de residentiële jeugdhulpverlening. In verschillende functies binnen de jeugdhulpverlening heeft zij vooral veel ervaring opgedaan met systemisch werken en met competentie gericht werken. Na het afronden van de Hogere Kader opleiding Pedagogiek heeft zij als teamcoördinator binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie gewerkt. Na het werken binnen de jeugdhulpverlening en kinder- en jeugdpsychiatrie lag haar uitdaging als cliëntondersteuner op het ambulant werken met gezinnen waarbij een licht verstandelijke beperking een rol speelde. Het werk als cliëntondersteuner gaf haar richting om haar expertise op het gebied van autisme verder te ontwikkelen. Ze heeft diverse cursussen en voorlichtingen gegeven over autisme en over de ontwikkeling van het jonge kind. Het werken met gezinnen met vragen over de ontwikkeling van jonge kinderen, heeft er uiteindelijk toe geleid dat zij Coördinator Integrale Vroeghulp werd. Binnen deze functie heeft zij vooral veel werkervaring opgedaan binnen het preventieve werkveld en de samenwerking met diverse ketenpartners in het brede sociale domein.

Ik wil deze training doen

Direct aanmelden

Referenties