Keurmerk Meldcode Cedeo erkend RegisterPlein Stichting Kwaliteitsregister Jeugd Veilig Trainen

Beroepscode, tuchtrecht en ethiek voor de professionals in sociaal werk

Basis – en verdiepingstraining professionele standaard en ethiek)
Startdata (eerstvolgende groep): 16-01-2023
Alkmaar, Hertog Aalbrechtweg 18, kantoor Stichting Groeimee
Twee keer vier uur
SKJ 12.88 punten SKJ
€ 240,00

In deze training wordt de vernieuwde beroepscode(2022) uitgelegd en behandeld.


Inhoud dagdeel 1 (basismodule Professionele standaarden):

Naar aanleiding van de meest actuele ontwikkelingen binnen het sociaal werk, is deze training aangepast. In de training reflecteer je op je eigen waarden en hoe deze een rol spelen in het professionele handelen.

Er wordt aandacht besteed aan professionele autonomie en wat hierin verwacht wordt van zowel de professional als van de organisatie om dit naar behoren te faciliteren. De Professionele standaarden zoals de vakinhoudelijke richtlijnen en de beroepscode worden behandeld en wordt mee geoefend.

Het werkveld van de sociaal werker is breed. Dit vraagt van de professionals om goed toegerust te zijn in het nemen van de soms moeilijke besluiten. Maar hoe neem je nou eigenlijk zo’n moeilijk besluit en hoe weeg je deze besluiten goed af? Hierbij rijst vaker de vraag of we juist handelen. Je zult dit soort morele vragen en hieruit ethische dilemma’s leren herkennen in praktijksituaties. En je krijgt handvatten aangereikt om hier in de praktijk beroepsmatig mee om te gaan door de situatie vanuit verschillende perspectieven te belichten.

Dit eerste dagdeel wordt afgesloten met een plenaire kennistoets.


Inhoud dagdeel 2 (Beroepsethiek en Moreel beraad):

De behandelde theorie van dagdeel 1 m.b.t. ethiek zal in dit 2e dagdeel in de praktijk worden gebracht door eigen geanonimiseerde casuïstiek uit de praktijk in een Moreel beraad te bespreken. Je leert een Morele vraag te formuleren en een ethisch dilemma in kaart te brengen. In dit Morele beraad wordt er met stappen gewerkt die de groep stapsgewijs door het Morele beraad heen leiden, zodat dit voor iedere cursist goed te volgen en uitvoerbaar is. Door het op deze wijze oefenen van een Moreel beraad in de training ben je na afloop in staat een Moreel beraad in de eigen organisatie op team – of intervisieniveau toe te passen.


Centraal bij de trainingen van Groeimee staat het ervarend leren. Compacte theorie verweven met ervaringsgerichte oefeningen.
Na afloop heb je je kennis en je repertoire aan vaardigheden uitgebreid. Experimenteren, leren en reflecteren in een sfeer van vertrouwen en plezier!

Trainers

Sandra van der Vliet

Sandra van der Vliet

Sandra van der Vliet heeft in de afgelopen 30 jaar gewerkt in de ( gedwongen ) jeugdhulpverlening. Zij is gestart als groepsleidster in een kindertehuis, heeft daarna als Jeugd- en gezinsbeschermer gewerkt en werkte de afgelopen jaren bij Veilig Thuis.  Na het behalen van een PABO diploma is zij werkzaam geweest als leerkracht op een basisschool.

Echter een stukje van haar hart was achter gebleven bij het werken met kinderen en gezinnen in lastige opvoedsituaties waardoor zij weer is geen werken in de de gedwongen hulpverlening. Tegelijkertijd heeft zij een  opleiding tot trainer gevolgd en interne trainingen verzorgd binnen De Jeugd- en Gezinsbeschermers en voor professionals bij Veilig Thuis. Door haar jarenlange ervaring in het werkveld heeft zij expertise opgebouwd op het gebied van gespreksvoering met kinderen, rapporteren, oplossingsgericht werken en het thema huiselijk geweld en kindermishandeling.

De wens om professionals  binnen jeugdhulp/ jeugdbescherming en sociaal domein verder toe te rusten en vakbekwaam te maken zodat ook zij met hun “hart” hulpverlening kunnen blijven bieden, heeft gemaakt dat zij zich nu volledig als trainer inzet bij Stichting Groeimee.

Yvonne van Pouderoijen

Yvonne van Pouderoijen

Drs. Yvonne van Pouderoijen is orthopedagoog (expertise Huiselijk Geweld en Kindermishandeling), trainer, gastdocent en teamleider van ons trainingscentrum. 

Yvonne heeft jarenlange ervaring in het werken binnen de jeugdzorg als gedragswetenschapper, teammanager, behandelcoördinator, hulpverlener en trainer. In de rol als inhoudelijk adviseur vanuit het Landelijk Netwerk Veilig Thuis is zij in 2018 betrokken geweest bij het opstellen van het afwegingskader bij 4 van de 8 beroepsgroepen. Tevens was zij aandachtfunctionaris Triage-instrument en landelijk trainer Triage- Instrument, herziende versie. Momenteel is zij  naast haar werk als trainer ook projectleider & onderzoeker bij de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland op het thema Meldcode & Empowerment.

Marga Bakker

Marga Bakker

Marga Bakker is gestart als groepsleidster binnen de residentiële jeugdhulpverlening. In verschillende functies binnen de jeugdhulpverlening heeft zij vooral veel ervaring opgedaan met systemisch werken en met competentie gericht werken. Na het afronden van de Hogere Kader opleiding Pedagogiek heeft zij als teamcoördinator binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie gewerkt. Na het werken binnen de jeugdhulpverlening en kinder- en jeugdpsychiatrie lag haar uitdaging als cliëntondersteuner op het ambulant werken met gezinnen waarbij een licht verstandelijke beperking een rol speelde. Het werk als cliëntondersteuner gaf haar richting om haar expertise op het gebied van autisme verder te ontwikkelen. Ze heeft diverse cursussen en voorlichtingen gegeven over autisme en over de ontwikkeling van het jonge kind. Het werken met gezinnen met vragen over de ontwikkeling van jonge kinderen, heeft er uiteindelijk toe geleid dat zij Coördinator Integrale Vroeghulp werd. Binnen deze functie heeft zij vooral veel werkervaring opgedaan binnen het preventieve werkveld en de samenwerking met diverse ketenpartners in het brede sociale domein.

Ik wil deze training doen

Direct aanmelden

Referenties

"Het is voor eenieder die werkzaam is in de Jeugdzorg erg nuttig om deze training te volgen. Het is een opfrisser van de Professionele Standaarden waar je dagelijks mee te maken hebt en maakt je bewust(er) van eigen handelen. Het steunt je als je een lastige situatie hebt omdat je weet waar je, naast je eigen team, ook steun en kennis uit kan halen. Zoals de aangepaste Beroepscode en de professionele richtlijnen in de Jeugdhulp en Jeugdbescherming. Zeker een aanrader!"
"Ik ben normaal gezien echt kritisch over trainingen en vind ze altijd tegenvallen, dus dat ik allemaal 10en heb gegeven is echt uitzonderlijk voor mij. Het is een erg fijne en concrete training om te volgen. Een must als je in de jeugdhulpverlening werkzaam bent."
"Vlotte, heldere en praktische training. Ook als je hem verplicht moet volgen om SKJ geregistreerd te worden/te blijven is het een waardevolle training waar je zeker iets uit haalt."
"Het is belangrijk om deze training te volgen, om te weten wat je rechten en plichten zijn. Het inspireert en laat je kritisch nadenken."
"Leerzaam om samen met collega’s en de trainers de theorie en vooral de stappen van het moreel beraad door te lopen in een veilige en gelijkwaardige omgeving / sfeer."
"Voor mij als beginnend professional was dit erg leerzaam. Het heeft mij meer handvatten gegeven om autonoom te handelen en door het moreel beraad heb ik veel geleerd over de perspectieven van andere deelnemers. Aanrader!"
"Door deze training sta je weer even stil bij de kaders waarin je werkt maar vooral ook de vrijheid die je hebt als professional. Het zorgt voor een helikopter view en leert je denken vanuit verschillende perspectieven. De koppeling met de beroepscode en de vakinhoudelijke richtlijnen zorgen voor hele concrete handvatten die je direct kan toepassen in de praktijk."
"De training: ‘Basis- en verdiepingstraining Professionele standaard voor de jeugd- en gezinsprofessional’ zou ik collega hulpverleners aan willen raden. Waar ik in het begin dacht een stoffige saaie training te gaan volgen, heeft deze training het tegendeel bewezen. De theorie sluit aan op het werkveld en geeft inzichten van hoe dit toe te passen. Verder heeft de training mij kennis gegeven van onderbelichte, maar zeker niet minder belangrijke thema’s als hulpverlener."