Keurmerk Meldcode Cedeo erkend RegisterPlein Stichting Kwaliteitsregister Jeugd Veilig Trainen

Beroepscode, tuchtrecht en ethiek voor de professionals in sociaal werk

(Online Basis – en verdiepingstraining professionele standaard en ethiek)
Startdata (eerstvolgende groep): 08-02-2022
Online MSTeams
Twee keer vier uur
SKJ 12.88 punten SKJ
€ 240,00

Let op: vanaf 1 januari 2022 wordt de nieuwe beroepsode voor professionals in sociaal werk in gebruik genomen en is vanaf deze datum in de training verwerkt en vervangt de vier voorgaande beroepscodes:

  • Beroepscode voor de maatschappelijk werker
  • Beroepscode voor de sociaal agogisch werker
  • Beroepscode voor de jeugd- en gezinsprofessional
  • Beroepscode voor de sociaal werker

In deze training wordt de vernieuwde beroepscode(2022) uitgelegd en behandeld.


Inhoud dagdeel 1 (basismodule Professionele standaarden):

Naar aanleiding van de meest actuele ontwikkelingen binnen het sociaal werk, is deze training aangepast. In de training reflecteer je op je eigen waarden en hoe deze een rol spelen in het professionele handelen.

Er wordt aandacht besteed aan professionele autonomie en wat hierin verwacht wordt van zowel de professional als van de organisatie om dit naar behoren te faciliteren. De Professionele standaarden zoals de vakinhoudelijke richtlijnen en de beroepscode worden behandeld en wordt mee geoefend.

Het werkveld van de sociaal werker is breed. Dit vraagt van de professionals om goed toegerust te zijn in het nemen van de soms moeilijke besluiten. Maar hoe neem je nou eigenlijk zo’n moeilijk besluit en hoe weeg je deze besluiten goed af? Hierbij rijst vaker de vraag of we juist handelen. Je zult dit soort morele vragen en hieruit ethische dilemma’s leren herkennen in praktijksituaties. En je krijgt handvatten aangereikt om hier in de praktijk beroepsmatig mee om te gaan door de situatie vanuit verschillende perspectieven te belichten.

Dit eerste dagdeel wordt afgesloten met een plenaire kennistoets.


Inhoud dagdeel 2 (Beroepsethiek en Moreel beraad):

De behandelde theorie van dagdeel 1 m.b.t. ethiek zal in dit 2e dagdeel in de praktijk worden gebracht door eigen geanonimiseerde casuïstiek uit de praktijk in een Moreel beraad te bespreken. Je leert een Morele vraag te formuleren en een ethisch dilemma in kaart te brengen. In dit Morele beraad wordt er met stappen gewerkt die de groep stapsgewijs door het Morele beraad heen leiden, zodat dit voor iedere cursist goed te volgen en uitvoerbaar is. Door het op deze wijze oefenen van een Moreel beraad in de training ben je na afloop in staat een Moreel beraad in de eigen organisatie op team – of intervisieniveau toe te passen.


Centraal bij de trainingen van Groeimee staat het ervarend leren. Compacte theorie verweven met ervaringsgerichte oefeningen.
Na afloop heb je je kennis en je repertoire aan vaardigheden uitgebreid. Experimenteren, leren en reflecteren in een sfeer van vertrouwen en plezier!

Trainers

Sandra van der Vliet

Sandra van der Vliet

Sandra van der Vliet heeft in de afgelopen 30 jaar gewerkt in de ( gedwongen ) jeugdhulpverlening. Zij is gestart als groepsleidster in een kindertehuis, heeft daarna als Jeugd- en gezinsbeschermer gewerkt en werkte de afgelopen jaren bij Veilig Thuis.  Na het behalen van een PABO diploma is zij werkzaam geweest als leerkracht op een basisschool.

Echter een stukje van haar hart was achter gebleven bij het werken met kinderen en gezinnen in lastige opvoedsituaties waardoor zij weer is geen werken in de de gedwongen hulpverlening. Tegelijkertijd heeft zij een  opleiding tot trainer gevolgd en interne trainingen verzorgd binnen De Jeugd- en Gezinsbeschermers en voor professionals bij Veilig Thuis. Door haar jarenlange ervaring in het werkveld heeft zij expertise opgebouwd op het gebied van gespreksvoering met kinderen, rapporteren, oplossingsgericht werken en het thema huiselijk geweld en kindermishandeling.

De wens om professionals  binnen jeugdhulp/ jeugdbescherming en sociaal domein verder toe te rusten en vakbekwaam te maken zodat ook zij met hun “hart” hulpverlening kunnen blijven bieden, heeft gemaakt dat zij zich nu volledig als trainer inzet bij Stichting Groeimee.

Yvonne van Pouderoijen

Yvonne van Pouderoijen

Drs. Yvonne van Pouderoijen is orthopedagoog, expertise Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Yvonne heeft jarenlange ervaring in het werken binnen de jeugdzorg als gedragswetenschapper, teammanager, behandelcoördinator, hulpverlener en trainer. In de rol als inhoudelijk adviseur vanuit het Landelijk Netwerk Veilig Thuis is zij in 2018 betrokken geweest bij het opstellen van het afwegingskader bij 4 van de 8 beroepsgroepen. Tevens was zij aandachtfunctionaris Triage-instrument en landelijk trainer Triage- Instrument, herziende versie. Momenteel is zij  naast haar werk als trainer ook projectleider & onderzoeker bij de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Holland op het thema Meldcode & Empowerment.

Ik wil deze training doen

Direct aanmelden

Referenties

"Een half jaar voor afzwaaien noodgedwongen deze cursus (beroepsstandaarden) gevolgd, maar het gedwongen was er snel af; inspirerend en uitdagend en plezierige manier van kennis maken met andere professionals in allerlei takken van onze sport."
"Het was een duidelijke en overzichtelijke training. Van te voren kregen we al te horen wat ons te wachten stond en de voorbereiding hiervoor. Ook vond ik de training goed opgebouwd en was de boodschap helder."
"Erg interessant, leerzaam en leuk om te doen. Leuke en praktische handvaten komen mee voor in de praktijk. Makkelijk voor als een casus even lastig is en je er met collegae niet uitkomt."
"Het is belangrijk om deze training te volgen, om te weten wat je rechten en plichten zijn. Het inspireert en laat je kritisch nadenken."
"Leerzaam om samen met collega’s en de trainers de theorie en vooral de stappen van het moreel beraad door te lopen in een veilige en gelijkwaardige omgeving / sfeer."
"Voor mij als beginnend professional was dit erg leerzaam. Het heeft mij meer handvatten gegeven om autonoom te handelen en door het moreel beraad heb ik veel geleerd over de perspectieven van andere deelnemers. Aanrader!"
"Deze training geeft je echt een goed beeld van hoe de theorie (beroepscode en richtlijnen) in de praktijk gebracht kunnen worden."
"De training: ‘Basis- en verdiepingstraining Professionele standaard voor de jeugd- en gezinsprofessional’ zou ik collega hulpverleners aan willen raden. Waar ik in het begin dacht een stoffige saaie training te gaan volgen, heeft deze training het tegendeel bewezen. De theorie sluit aan op het werkveld en geeft inzichten van hoe dit toe te passen. Verder heeft de training mij kennis gegeven van onderbelichte, maar zeker niet minder belangrijke thema’s als hulpverlener."