SKJ

Training LVB; wat kan IK ermee?

(H)erkennen van - en samenwerken met ouders met een licht verstandelijke beperking
Startdata (eerstvolgende groep): 16-11-2023
Jan Sluyterslaan 11, 2033 TM Haarlem
1dag
SKJ: 10 punten , Registerplein: 9 punten SKJ
€ 280,00
In de ondersteuning en hulp bij opvoeden en opgroeien is samenwerken met ouders/opvoeders en jeugdigen een van de belangrijkste aspecten in ons werk als hulpverlener.
Iedere ouder wil het beste voor zijn kind en wil hierin gehoord, erkend en serieus genomen worden. Dit geldt ook voor ouders die een licht verstandelijke beperking hebben en/of moeilijk lerend zijn.
Soms lijkt het alsof deze ouders jou niet serieus nemen omdat ze niets doen met je hulp en adviezen. Je krijgt de indruk dat ze niet goed begrijpen wat je komt doen, vinden je misschien wel een pottenkijker of bemoeial en houden zich vervolgens naar jouw idee niet aan de gemaakte afspraken.
In dat geval wordt samenwerken voor zowel ouders als voor jou als hulpverlener wel heel lastig en frustrerend. Misschien zelfs zodanig dat je je afvraagt ”wat kan ik met deze ouders?”

Mensen die moeilijk lerend zijn of waarbij sprake is van een licht verstandelijke beperking, hebben vaker moeite met het houden van overzicht, het zien van oorzaak en gevolg en het begrijpen van situaties. Ook kan er, mede als gevolg van negatieve ervaringen thuis, op school of met hulpverleners sprake zijn van verminderd zelfvertrouwen en een negatief zelfbeeld.

Dit kan van invloed zijn op het contact en de samenwerking tussen hulpverleners en ouders met een licht verstandelijke beperking en tot weerstand leiden.
Deze ouders hebben soms het gevoel dat ze als ouders niet goed genoeg gevonden worden en kunnen daardoor wantrouwend en achterdochtig zijn. Ook de angst om hun kind(eren) kwijt te raken ligt hieraan ten grondslag.

Om als hulpverlener bij deze ouders ingang en vertrouwen te krijgen is het van essentieel belang om contact te maken en aan te sluiten. Hierdoor creëer je ruimte om samen met ouders te werken aan een ‘passende’ manier van opvoeden enerzijds en het veilig en onbezorgd opgroeien van hun kinderen anderzijds.

In het vinden - en houden van een balans tussen deze beide aspecten kunnen hulpverleners voor grote dilemma’s en afwegingen komen te staan.

In deze interactieve training zoomen we in op de betekenis van een licht verstandelijke beperking in het dagelijks leven en functioneren.
Meer specifiek gaan we in op ouder – en opvoeder schap bij mensen die een licht verstandelijke beperking hebben of moeilijk lerend zijn en besteden we specifieke aandacht aan het contact, de communicatie, omgang en ondersteunende interventies bij opvoeden met een licht verstandelijke beperking.

Deze training kan op maat worden afgestemd op de praktijk van de deelnemers.

In deze training komen o.a. de volgende onderdelen aan bod:

 • Signaleren & herkennen; wat is een licht verstandelijke beperking?
 • IQ & EQ; het psychologisch onderzoek (niveaus van functioneren)
 • Levensgebieden risico – en beschermende factoren
 • Het effect van de participatiewet; zelfregie versus zelfredzaamheid
 • Taboe, angst en stigma
 • Kwetsbaarheid
 • Licht verstandelijke beperking in andere culturen
 • De impact van stress, angst en negatieve ervaringen
 • Aansluiten of kortsluiten; in gesprek met (tips en tools)
 • Het belang van het netwerk; omgeving & context
 • Grenzen en begrenzen; direct communiceren vanuit compassie
 • Sociaal wenselijk gedrag & weerstand
 • Preventie en passende hulp
 • Duivelse dilemma’s in de basisvoorwaarden van veilig opvoeden & opgroeien als er bij ouders sprake is van een licht verstandelijke beperking

Na het volgen van de training heeft/kan de cursist: o.a. :

 • Herkennen van - en signaleren van een licht verstandelijke beperking en niveaus van functioneren
 • Kennis van de risico – en beschermende factoren
 • Inzicht in het verschil tussen zelfregie en zelfredzaamheid en het vinden van balans hiertussen
 • Aansluiten in contact en samenwerken met ouders met een licht verstandelijke beperking
 • Preventief in te zetten met de juiste zorg en hierdoor escalatie van problemen voorkomen
 • De kennis van - en de vaardigheid om verschillende gesprekstools/materialen toe te passen in contact en gesprek met ouders met een licht verstandelijke beperking
 • Kennis van de impact van stress en trauma
 • Een inschatting maken van de draagkracht bij mensen met een licht verstandelijke beperking en dit bespreekbaar maken
 • Erkenning geven voor het ouderschap bij een licht verstandelijke beperking
 • Kennis van de mogelijkheden voor passende hulp en ondersteuning voor mensen/ouders met een licht verstandelijke beperking
 • In samenwerking met ouders toeleiden naar - of verwijzen naar passende hulpverlening
 • Inzicht in een andere culturele interpretatie en betekenis van een licht verstandelijke beperking
 • Herkennen van sociaal wenselijk gedrag
 • Omgaan met weerstand
 • Bespreekbaar maken van de basisvoorwaarden van opvoeden en opgroeien


Centraal bij de trainingen van Groeimee staat het ervarend leren. Compacte theorie verweven met ervaringsgerichte oefeningen.

Na afloop heb je je kennis en je repertoire aan vaardigheden uitgebreid. Experimenteren, leren en reflecteren in een sfeer van vertrouwen en plezier!

Trainers

Marian van Lierop

Marian van Lierop

Marian van Lierop heeft ruim 25 jaar brede ervaring opgebouwd als professional in de jeugdhulpverlening, praktisch pedagogisch gezinsbegeleider en cursusbegeleider specifieke doelgroepen.
Zij heeft kennis en ervaring op het gebied van ontwikkelingsstimulering bij kinderen en/of ouders met een beperking, contextuele en systeemgerichte gezinsbehandeling en video hometraining bij gezinnen.
De laatste 10 jaar werkt zij als clientondersteuner bij stichting MEE & de Wering en het Regionaal Autisme Centrum Zuid-Kennemerland.
Haar passie ligt in het contact en de interactie met en tussen mensen en de kracht van groepswerk.
In 2015 heeft zij de vakopleiding train de trainer bij Karin de Galan gevolgd en geeft zij workshops en trainingen aan professionals werkzaam in het sociaal domein, jeugdhulp en onderwijs gericht op het (h)erkennen van, de communicatie en omgang met mensen met autisme of een licht verstandelijke beperking.

Thea Jansen

Thea Jansen

Thea Jansen heeft een achtergrond als professional in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Vanuit het groepswerk heeft ze de overstap gemaakt naar het maatschappelijk werk. Ze is gestart met sociale vaardigheidstrainingen en cursussen aan deze doelgroep ook binnen het speciaal onderwijs. Haar specialisme ligt bij jongeren en volwassenen die moeilijk lerend zijn of een licht verstandelijke beperking hebben.

Met haar improvisatietalent, haar directe manier van communiceren en humor weet zij daarmee doorgaans heel goed aan te sluiten bij de doelgroep.

In 2015 heeft ze de vakopleiding train de trainer bij Karin de Galan gevolgd en geeft zij workshops en trainingen aan professionals in het sociaal domein gericht op het (h)erkennen van, de communicatie en de omgang met mensen met een verstandelijke beperking.

Ik wil deze training doen

Direct aanmelden

Referenties