RegisterPlein Cedeo erkend RegisterPlein Stichting Kwaliteitsregister Jeugd Veilig Trainen

Gedragsdeskundige Regio Alkmaar voor het regionaal team Jeugd- en Gezinscoaches Voortgezet Onderwijs (28 / 32 uur)

Het doel van de functie van gedragsdeskundige is J&G coach in het voortgezet onderwijs werkinhoudelijk te ondersteunen. Vanwege het transformatieproces om meer preventiever en doelmatiger te werken ligt er een belangrijke veranderopgave ten grondslag aan dit team. Dit betekent dat de gedragsdeskundige in deze fase ook als taak heeft om een bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling en borging van de functie en de werkprocessen van de J&G coach VO.

De gedragsdeskundige vormt samen met de leidinggevende een tandem in deze regionale ontwikkeling om toe te werken naar een integrale jeugd – en onderwijsteam. In dit veranderingsproces moet toegezien worden op de kwaliteit van de dienstverlening van de J&G coaches (werkwijze en werkprocessen, gebruik methodieken en Instrumenten, evaluatie). Tevens is binnen het team en gedragsdeskundige werkzaam die binnen het voortgezet onderwijs pre- en handelingsgerichte diagnostiek uitvoert op aanvraag van de J&G coaches uit het team. De functie van gedragsdeskundige kent twee hoofdtaken met bijhorende sub taken, te weten:


Inhoudelijk ondersteunen van de J&G coaches Voortgezet Onderwijs

 • Coacht, ondersteunt en begeleidt de J&G coaches bij de uitvoering van hun taken, zowel individueel als in teamverband (leiden van de casuïstiekbespreking).
 • Bijdrage leveren aan beeldvorming/diagnostiek en begeleiding van jeugdigen en gezinnen.
 • Ondersteunen bij besluitvorming om onderzoek of specialistische zorg in te zetten en beoordelen van de beschikkingen t.b.v. specialistische zorg.
 • Ondersteunen bij de beoordeling van de veiligheid van kinderen en gezinnen (hanteren Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling) en de te ondernemen stappen.
 • Toezien en sturen binnen de individuele werkbegeleiding op het toepassen van de principes uit 1 Gezin, 1 Plan.
 • Geeft op basis van kennis en deskundigheid inhoudelijke adviezen aan de J&G coaches.
 • Toetst zowel procedureel als inhoudelijk de voorgenomen kernbesluiten van de J&G coaches voordat deze ter uitvoering worden gebracht.
 • Bevordert de deskundigheid van de J&G coaches door het bespreken van casuïstiek en het geven van vakinhoudelijke ondersteuning en training.
 • Signaleert lacunes in kennis en vaardigheden in het team en bij de J&G coaches en adviseert de leidinggevende over mogelijkheden om de deskundigheid te bevorderen.


Bijdrage leveren aan de door ontwikkeling werkproces en werkwijze

 • De gedragsdeskundige levert een bijdrage aan het door ontwikkelen, implementeren en borgen van het werkproces en werkwijze J&G coach VO i.s.m. de leidinggevende en het team.
 • In samenwerking met professionals uit gemeenten en samenwerkende instellingen ontwikkelen van nieuwe werkwijzen en methodieken (ten behoeve van efficiënte dienstverlenings- en hulpverleningsprocessen).
 • Bij het ontwikkelen van deze nieuwe werkwijzen over de grenzen heen kijken en de grenzen opzoeken binnen de huidige kaders.
 • Toezien op kwaliteit van de dienstverlening van de J&G coaches (planmatigheid, hanteren methodieken, efficiënt gebruik instrumenten, verrichten van taken binnen de kaders van de J&G coach VO).


Ervaring

 • Academisch opleiding (richting ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek)
 • Kandidaten die in bezit zijn van de volgende registratie verdienen de voorkeur: een BiG-registratie GZ-psycholoog of orthopedagoog generalist met NVO registratie of klinisch psycholoog met NIP registratie of kinder- en jeugd psycholoog met NIP registratie;
 • minimaal enkele jaren ervaring in het werken met de doelgroep binnen de Jeugdzorg en Onderwijs.


Kennis

 • Diagnostiek, gezinsdiagnostiek, psychopathologie, opvoedingsstijlen en - vaardigheden, de sociale kaart, familierecht. Jeugdstrafrecht en wijzigingen In wettelijke kaders (jeugdzorg, WMO, Onderwijs).
 • Opvoedvraagstukken en -problemen, waarbij ook een verstandelijk beperking of psychiatrie in mee spelen;
 • Voor de werksoorten relevantie methodieken, behandelmethodes, protocollen, procedures.
 • Jeugdwet en Wet Passend Onderwijs.


Vaardigheden en talenten

 • Communicatief vaardige, enthousiaste en inspirerende professional
 • Kunnen opereren binnen een collegiale, teamgerichte, multidisciplinaire setting en een samenwerkingsvorm in ontwikkeling;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, voor een professionele inbreng in het Interne overleg en het rapporteren van onderzoeksresultaten aan collega's en cliënten;
 • Analytisch vermogen. Objectief beoordelen van casuïstiek. Inschatten situatie en een juist/passend advies geven.
 • Sociale vaardigheden en beïnvloedingsvermogen zijn vereist voor het coachen op vaardigheden en begeleiding op de werkwijze voor J&G coaches.
 • Flexibiliteit en doorzettingsvermogen om een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van een nieuwe stijl van dienst verlenen (primair proces en werkwijze)
 • Passie voor zorg aan jeugd/jongvolwassenen
 • Vindingrijk/grensverleggend, durven pionieren
 • Bewust zijn van de positie van de J&G coach VO binnen het krachtenveld van onderwijs, gemeente en jeugdhulp en hierin ondersteuning kunnen bieden.


Plaats van de functie in de organisatie

De gedragsdeskundige legt formeel verantwoording af aan de leidinggevende bij wie het team is ondergebracht binnen de afdeling Jeugd en Onderwijs. Naast ons team binnen het voortgezet gezet onderwijs in de regio Alkmaar (10 FTE) kent de afdeling ook een tweede team in de regio West Friesland met J&G coaches in het voortgezet onderwijs (7 FTE) met een collega gedragswetenschapper.  


Functiewaardering :

Deze functie is ingeschaald binnen de CAO Jeugdzorg, schaal 11 waarbij gestart wordt met een jaar contract voor 28 tot 32 uur. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden om in goed overleg in de schoolvakanties vrij te zijn. Fantastisch team om te begeleiden en de mogelijkheid om aan de voorkant van de onderwijs en jeugdzorgketen het verschil te maken voor de jeugd. Neem contact met ons op bij interesse :

Ilje Mollerus Manager Stichting Groeimee : 06-48873371 / i.mollerus@stichtinggroeimee.nl

Of solliciteer direct met motivatiebrief en CV op :  sollicitatie@stichtinggroeimee.nl

Solliciteer direct

Solliciteer