RegisterPlein Cedeo erkend RegisterPlein Stichting Kwaliteitsregister Jeugd Veilig Trainen

Vacatures

Vacature voor Jeugd- en Gezinscoaches bij gemeente Alkmaar

“Stichting Groeimee de vakspecialist in het (jeugd)zorgdomein waar medewerkers voorop staan”

Gedragswetenschapper preventieve J-GGZ-VO

Per direct zoeken wij naar een gedragswetenschapper JGGZ-VO voor 24 uur per week in de regio Alkmaar.

De gedragswetenschapper JGGZ-VO heeft als doel om de specifieke onderwijs- en zorgbehoeften van leerlingen met complexe (psychiatrische) problematiek in kaart brengen en middels gerichte handelingsadviezen, begeleiding en/of verwijzing een stagnatie in de leerontwikkeling, dan wel schooluitval voorkomen of opheffen.

Aanmeldingen worden gedaan door scholen na overleg met de aan school verbonden J&G-coach Voortgezet Onderwijs.

Gedragsdeskundige Regio Alkmaar voor het regionaal team Jeugd- en Gezinscoaches Voortgezet Onderwijs (28 / 32 uur)

Het doel van de functie van gedragsdeskundige is J&G coach in het voortgezet onderwijs werkinhoudelijk te ondersteunen. Vanwege het transformatieproces om meer preventiever en doelmatiger te werken ligt er een belangrijke veranderopgave ten grondslag aan dit team. Dit betekent dat de gedragsdeskundige in deze fase ook als taak heeft om een bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling en borging van de functie en de werkprocessen van de J&G coach VO.

De gedragsdeskundige vormt samen met de leidinggevende een tandem in deze regionale ontwikkeling om toe te werken naar een integrale jeugd – en onderwijsteam. In dit veranderingsproces moet toegezien worden op de kwaliteit van de dienstverlening van de J&G coaches (werkwijze en werkprocessen, gebruik methodieken en Instrumenten, evaluatie). Tevens is binnen het team en gedragsdeskundige werkzaam die binnen het voortgezet onderwijs pre- en handelingsgerichte diagnostiek uitvoert op aanvraag van de J&G coaches uit het team. De functie van gedragsdeskundige kent twee hoofdtaken met bijhorende sub taken, te weten: